Asmens duomenų tvarkymą
Kandidatams skirtas pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Šis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Pranešimas) yra taikomas visiems kandidatams dirbti (toliau – Kandidatas) bendrovėje UAB „JYSK Baltic“, juridinio asmens kodas 110842955, registruotos buveinės adresas Žirmūnų g. 64, Vilnius (toliau – Darbdavys).
 Atsižvelgiant į tai, kad Kandidatas pateikė Darbdaviui (arba SIA „Do it“ juridinio asmens kodas 40003733207, adresas Galkannes Conty, Bergi, Latvija) (toliau – SIA „Do it“) darbo prašymą ir Darbdavys ir/arba SIA „Do It“ svarsto pateiktą darbo prašymą, Darbdavys privalo tvarkyti Kandidato asmens duomenis. SIA „Do It“ yra Darbdavio grupės įmonė, kuri padeda vykdyti įvairias verslo užduotis, įskaitant įdarbinimo proceso vykdymą. Siekdamas informuoti Kandidatą apie Darbdavio atliekamą jo(s) asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustatyti pagrindą Kandidato asmens duomenų tvarkymui:
• Darbdavys ir SIA „Do It“ teikia Kandidatui toliau nurodytą informaciją apie Kandidato asmens duomenų tvarkymą, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) 13 straipsnyje, taip pat teikdamas šį Pranešimą Darbdavys ir SIA „Do It“ sudaro Kandidatui galimybę išreikšti savo sutikimą dėl toliau nurodytų Kandidato asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai Kandidato asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jo(s) sutikimas.
 
1. Duomenų valdytojas
Vienintelis Kandidato Asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra:
1) Darbdavys:
Darbdavio kontaktiniai duomenys pasiteirauti dėl asmens duomenų tvarkymo yra:
     • Adresas: UAB „JYSK Baltic“, Žirmūnų g. 64, Vilnius;
     • El. pašto adresas: [email protected].
2) SIA „Do It“:
SIA „Do It“ kontaktiniai duomenys pasiteirauti dėl asmens duomenų tvarkymo yra:
     • Adresas: Garkalnes county, Bergi, Latvija;
     • El. pašto adresas: [email protected]
Darbdavys ir SIA „Do It“ toliau kartu yra vadinami Duomenų valdytoju. Kandidatas turi teisę susisiekti su Darbdaviu arba su SIA „Do It“ visais Kandidato asmens duomenų tvarkymo klausimais.
 
2. Kandidato asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai
Duomenų valdytojas tvarkys toliau nurodytų kategorijų Kandidato asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) toliau nurodytais tikslais:
a. siekiant įvertinti Kandidatą kaip potencialų darbuotoją, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įvertinti, ar Kandidatas atitinka Darbdavio ir/arba SIA „Do It“ nustatytus darbo kriterijus: asmens tapatybės informaciją, kontaktinius duomenis, informaciją apie profesinę ir akademinę kvalifikaciją, informaciją apie bet kokius konkrečioms pareigoms reikalingus konkrečius dokumentus ir įgūdžius (pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimą), darbo istoriją, ankstesnių darbdavių kontaktinius duomenis, ankstesnių darbdavių ir kitų asmenų rekomendacijas, viešai prieinamą informaciją apie Kandidatą, išskyrus asmenines socialinės medijos paskyras, informaciją, kurią kandidatuodamas į darbo vietą Kandidatas pateikė atlikdamas vertinimo testus ir asmenybės testus, informaciją apie finansinę istoriją (jeigu ši informacija būtų pagrįstai reikalinga kandidatuojant į konkrečias pareigas) ir bet kokią kitą informaciją, kuri yra nurodyta Kandidato pateiktame gyvenimo aprašyme, arba kuri yra būtina Kandidatui įvertinti;
b. siekiant rinkti ir saugoti informaciją apie Kandidatą, kad ateityje būtų galima informuoti jį arba ją apie laisvą darbo vietą Darbdavio ir/arba SIA „Do It“ darbovietėje ir svarstyti Kandidato kandidatūrą į bet kokią galimai atsiradusią darbo vietą Darbdavio ir/arba SIA „Do It“ darbovietėje: pirmiau a punkte nurodytus Asmens duomenis;
c. galimų darbo santykių įforminimo tikslais: pirmiau a punkte nurodytus Asmens duomenis, taip pat asmens tapatybės dokumentus, mokėjimo duomenis (pavyzdžiui, banko sąskaitos numerį), duomenis apie sveikatą (jeigu tai yra būtina išankstinė sąlyga konkrečioms pareigoms), informaciją apie darbo pareigybę, pamaininio darbo grafiką ir kitus Asmens duomenis, kurie gali būti pagrįstai reikalingi darbo sutarčiai sudaryti;
d. siekiant užkirsti kelią ar išaiškinti nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su turto apsauga arba gyvybiškai svarbių asmens interesų apsauga, įskaitant gyvybę ir sveikatą: vaizdo stebėjimo kamerų (CCTV) užfiksuotus vaizdus, informaciją apie patekimą į Duomenų valdytojo patalpas, jo įmonių grupės bendrovių patalpas ir medžiagą, gautą atliekant biuro ar grupės įmonių patalpų stebėjimą vaizdo priemonėmis;
e. dokumentų archyvavimo tikslais: visus Asmens duomenis, kurie Duomenų valdytojui yra būtini siekiant vykdyti teisės aktų nustatytus archyvavimo reikalavimus;
f. siekiant apsaugoti teisėtus Duomenų valdytojo interesus: visus Asmens duomenis, kurie galėtų būti reikalingi kilus ginčui tarp Kandidato ir Duomenų valdytojo, ir kitais atvejais, kai neturėdamas Kandidato Asmens duomenų Duomenų valdytojas negalės apsaugoti savo teisėtų interesų.
 
3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas
Duomenų valdytojas tvarkys Asmens duomenis remdamasis toliau nurodytu teisiniu pagrindu:
• Kandidato Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas darbo sutarties sudarymui (pavyzdžiui, tais atvejais, kai Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant įvertinti, ar Kandidatas atitinka Darbdavio arba SIA „Do It“ nustatytus darbo kriterijus). Jeigu Kandidatas nepateikia tokiam įvertinimui būtinos informacijos, tai gali turėti įtakos Kandidato vertinimo rezultatui ir Darbdavys arba SIA „Do It“ negali būti laikomas atsakingu už tokias pasekmes.
• Kandidato Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad būtų vykdomi Duomenų valdytojui taikomi teisės aktų reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimas pateikti informaciją apie Kandidatą valstybinėms institucijoms. Jeigu Duomenų valdytojas nedisponuoja tokia informacija, kurią Duomenų valdytojas privalo pateikti pagal įstatymų nustatytus reikalavimus, Duomenų valdytojas nebus laikomas atsakingu už informacijos apie Kandidatą nepateikimą reikiamoms šalims. Jeigu Kandidatas nesuteikia informacijos, kuri yra reikalinga tam, kad būtų vykdomi įstatymų nustatyti reikalavimai, tai gali turėti įtakos Kandidatų teisėms ir prievolėms ir Duomenų valdytojas negali būti laikomas atsakingu už tokias pasekmes.
• Duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad būtų apsaugoti teisėti duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesai, pvz., vaizdo stebėjimo įrangos naudojimas saugumo tikslais, veiklos vystymo tikslais, siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo interesus kilus ginčui su Kandidatu.
• Kandidatas davė sutikimą dėl jo(s) Asmens duomenų tvarkymo. Duomenų valdytojas tvarkys toliau nurodytų kategorijų Asmens duomenis Kandidato duoto sutikimo pagrindu:
• Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi vadovaujantis Pranešimo 2.b punktu, jeigu Asmens duomenys yra saugomi ilgiau kaip keturis mėnesius;
• Asmens duomenis, kuriuos Kandidatas pateikė Duomenų valdytojui Kandidato finansinės istorijos vertinimo tikslais;
• esamų darbdavių ir kitų asmenų atsiliepimus;
• asmens tapatybės dokumentų, kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 
4. Asmens duomenų gavėjai ir šaltiniai
Duomenų valdytojas gali perduoti Kandidato Asmens duomenis toliau nurodytiems Kandidato Asmens duomenų gavėjams, jeigu taikytini įstatymai ir teisės aktai nenustato kitaip:
• kitoms Duomenų valdytojo grupės įmonėms (pavyzdžiui, kad jos padėtų atlikti Kandidato vertinimą);
• trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie teikia kandidatų vertinimo paslaugas, ir kitiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie padeda Duomenų valdytojui įdarbinti naujus Kandidatus (pavyzdžiui, kandidatų duomenų bazių paslaugų teikėjams);
• buvusiems Kandidato darbdaviams, siekiant gauti daugiau informacijos apie Kandidato profesinę kompetenciją;
• šalims, susijusioms su Darbdavio bendrovės veikla ir jos veiklos vystymu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, duomenų saugojimo ir IT paslaugų teikėjus;
• saugumo paslaugų teikėjams, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, vaizdo stebėjimo ir prieigos teisių naudojimo ir kontrolės tikslais;
• teisėsaugos institucijoms arba kitiems tretiesiems asmenims, kai tai būtina pagal taikytinų įstatymų ir teisės aktų reikalavimus.
Be to, Duomenų valdytojas gali gauti Asmens duomenis iš buvusių Kandidato darbdavių kaip nurodyta pirmiau, valstybinių institucijų (jeigu tai yra leidžiama pagal taikytinus įstatymus) ir personalo atrankos paslaugų teikėjų.
 
5. Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir laikotarpis
Kandidato Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokia apimtimi, kiek tai yra pagrįstai būtina, laikantis galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų. Darbdaviui ir/arba SIA „Do It“ pasirinkus Kandidatą eiti pareigas, Kandidato Asmens duomenų tvarkymui bus taikomos Personalo privatumo taisyklės.
Duomenų valdytojas saugos Kandidato Asmens duomenis tokį laikotarpį, kiek tai yra būtina pagal taikytinų įstatymų ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat iki tol, kol tai bus būtina pirmiau paminėtiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams.
Pavyzdžiui, Darbdavio arba SIA „Do It“ nepasirinktų Kandidatų Asmens duomenys galėtų būti saugomi iki keturių mėnesių tam, kad būtų galima svarstyti to konkretaus Kandidato kandidatūrą, jeigu darbo santykiai su pasirinktu kandidatu bus nutraukti pasibaigus bandomajam laikotarpiui.
 
6. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų
Kai kuriais atvejais Duomenų valdytojas gali perduoti Asmens duomenis už Europos Sąjungos (toliau – ES) ribų, pavyzdžiui, jeigu Duomenų valdytojas naudoja kokius nors Asmens duomenų tvarkymo sprendimus, kurie yra susiję su Asmens duomenų saugojimu už ES ribų.
Priklausomai nuo aplinkybių, Duomenų valdytojas gali nuspręsti naudoti Reglamente nustatytas specialias Asmens duomenų apsaugos garantijas, pavyzdžiui, sutartyse naudoti standartines duomenų apsaugos sąlygas arba nukrypti leidžiančias nuostatas, pavyzdžiui, įgyvendinti Darbdavio arba SIA „Do It“ poreikį įvertinti Kandidatą prieš šalims įforminant darbo santykius. Kandidatas turi teisę susipažinti su informacija apie jo(s) Asmens duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų, šiame Pranešime nurodytos informacijos naudojimą.
 
7. Kandidato teisės, susijusios su Kandidato Asmens duomenų tvarkymu
Kandidatas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas leistų jam/jai susipažinti su jo(s) Asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, arba reikalauti ištrinti Asmens duomenis, jeigu tolesniam duomenų tvarkymui nebėra pagrindo.
Kandidatas turi teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, taip pat teisę į Kandidato Asmens duomenų perkeliamumą kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, atsižvelgiant į nurodytas taikytinų teisės aktų išimtis. Pareiškėjas taip pat turi teisę pateikti skundus Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu Kandidatas mano, kad jo(s) teisės buvo pažeistos.
Kandidatas turi teisę atšaukti savo sutikimą, kad būtų tvarkomi jo(s) Asmens duomenys, jeigu Asmens duomenys buvo tvarkomi jo(s) duoto sutikimo pagrindu, kaip nurodyta pirmiau. Norėdamas atšaukti savo sutikimą, Kandidatas gali susisiekti su Duomenų valdytoju šiame
Pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis. Kandidatui atšaukus savo sutikimą, Duomenų valdytojas privalo sustabdyti tų Asmens duomenų tvarkymą, dėl kurių buvo duotas atšauktas sutikimas.
 
8. Automatizuotas sprendimų priėmimas
Kandidato Asmens duomenys gali būti tvarkomi automatiškai Kandidato Asmens duomenų profiliavimo tikslu, siekiant atsirinkti kandidatus, kurie atitinka konkrečius Darbdavio ir/arba SIA „Do It“ nustatytus kriterijus. Jeigu tvarkydamas Asmens duomenis Duomenų valdytojas priima automatiniu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, jis kaip įmanoma greičiau informuos Kandidatą apie tokį tvarkymo būdą.